FSMA Policy

Algemene voorwaarden (FSMA)

1. Al onze verkopen, werken, leveringen, diensten, facturen en contracten geschieden op de hierna volgende voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

2. Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, welke enkel bij wijze van inlichting worden verstrekt en niet bindend zijn. Vertraging in de levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de vertraging in de levering of uitvoering kennelijk onredelijk is.

3. Onze facturen zijn netto en zonder korting op hun vervaldag en bij gebreke daaraan binnen de 30 dagen na factuurdatum, betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. In geval van niet- of laattijdige betaling wordt het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een vergoeding van 10% met een minimum van 50 EUR. Deze vergoeding kan, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, desgevallend verhoogd worden met de vergoeding van de opgelopen invorderingskosten, met inbegrip van de op basis van het Gerechtelijk wetboek bepaalde rechtsplegingvergoeding. Vanaf de vervaldag van de factuur is, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele moratoire intrest verschuldigd die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet van 2 augustus 2002). De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

4. Eventueel protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Gebrek aan tijdig protest geldt als aanvaarding van de factuur, de erin opgenomen afrekening en de erin vermelde prestaties. Het protest dient precies omschreven te zijn. Tijdig protest van bepaalde onderdelen van de factuur impliceert in elk geval de aanvaarding van de andere niet-geprotesteerde onderdelen.

5. Zakenkantoor Raf De Clercq heeft het recht om de nodige financiële waarborgen te eisen, dan wel om de overeenkomst met de klant te allen tijde me onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de klant; (iii) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant of de kredietwaardigheid van de klant op enige andere wijze ernstig wordt geschokt.

6. Voor zover Zakenkantoor Raf De Clercq optreedt als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten of tussenpersoon in verzekeringen, is haar verantwoordelijkheid beperkt tot de verantwoordelijkheden die door de FSMA worden opgelegd. De aansprakelijkheid is alleszins beperkt tot het bedrag dat onder de dekking van de verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid valt en effectief door de verzekeraar wordt uitbetaald.

7. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om alle gegevens waarvan de opdrachtgever behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn of nuttig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig te verstrekken. De opdrachtgever dient daarbij er op toe te zien dat elk bezorgde stuk waarheidsgetrouw is. Bij schade hetzij bij de opdrachtgever, hetzij bij derden ingevolge de aanwezigheid van valse, onvolledige of incorrecte stukken, zal uitsluitend de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk zijn.

8. Zakenkantoor Raf De Clercq is onderworpen aan de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. Ingevolge deze wetgeving is Zakenkantoor Raf De Clercq ertoe verplicht haar klanten en uiteindelijke begunstigden te identificeren en een aantal stukken ter staving van de identiteit op te vragen en te bewaren. Behoudens in geval van het uitsluitend verstrekken van juridisch advies, dient Zakenkantoor Raf De Clercq, in overeenstemming met deze wetgeving, vastgestelde feiten waarvan geweten is of vermoed wordt dat ze verband houden met witwaspraktijken of terrorisme te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

9. Elk geschil aangaande de met deze opdrachtbrief gesloten overeenkomst zal beheerst worden door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de beroepsbeoefenaar territoriaal bevoegd om kennis te nemen van deze geschillen. Nietigheid van één of meerdere bedingen geeft nooit aanleiding tot nietigheid van de overige bedingen en geeft a fortiori nooit aanleiding tot de nietigheid van de overeenkomst op zich.